An analysis of grammatical cohesive devices in English business complaint emails = Phân tích các phương tiện liên kết ngữ pháp trong thư thương mại điện tử khiếu nại tiếng Anh. M.A Thesis English Linguistics: 60 22 15

Title: An analysis of grammatical cohesive devices in English business complaint emails = Phân tích các phương tiện liên kết ngữ pháp trong thư thương mại điện tử khiếu nại tiếng Anh. M.A Thesis English Linguistics: 60 22 15 Authors: Hà, Cẩm Tâm, supervisor Phan, Thị Kim Phượng Keywords: Ngữ pháp;Tiếng Anh;Kỹ năng viết;Thư điện… Continue reading An analysis of grammatical cohesive devices in English business complaint emails = Phân tích các phương tiện liên kết ngữ pháp trong thư thương mại điện tử khiếu nại tiếng Anh. M.A Thesis English Linguistics: 60 22 15

A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Title: A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15 Authors: Trần, Hữu Mạnh , Supervisor Lê, Thị Minh Hiền Keywords: Tiếng Anh;Trạng từ;Ngữ pháp;Chức… Continue reading A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Improving the first year students’ grammar through focus-on-form instruction at University of Economic and Technical Industries = Cải thiện ngữ pháp sinh viên năm thứ nhất bằng cách dạy ngữ pháp thông qua giao tiếp tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Cô

Title: Improving the first year students’ grammar through focus-on-form instruction at University of Economic and Technical Industries = Cải thiện ngữ pháp sinh viên năm thứ nhất bằng cách dạy ngữ pháp thông qua giao tiếp tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Cô Authors: Khoa, Anh Việt, supervisor Phạm, Thu Yến Keywords:… Continue reading Improving the first year students’ grammar through focus-on-form instruction at University of Economic and Technical Industries = Cải thiện ngữ pháp sinh viên năm thứ nhất bằng cách dạy ngữ pháp thông qua giao tiếp tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Cô

Using oral activities to teach grammar communicatively to first year non English major students at Vietnam University of Commerce = Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh

Title: Using oral activities to teach grammar communicatively to first year non English major students at Vietnam University of Commerce = Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh Authors: Nguyễn, Thu Lệ Hằng, supervisor Trần, Thị… Continue reading Using oral activities to teach grammar communicatively to first year non English major students at Vietnam University of Commerce = Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh

现代汉语方位词“中”、“里”、“内”比较研究(与越南语相对应的表达形式考察)= Nghiên cứu so sánh phương vị từ 中”、“里”、“内” trong tiếng Hán hiện đại (Khảo sát các hình thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Title: 现代汉语方位词“中”、“里”、“内”比较研究(与越南语相对应的表达形式考察)= Nghiên cứu so sánh phương vị từ 中”、“里”、“内” trong tiếng Hán hiện đại (Khảo sát các hình thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10 Authors: Cầm, Tú Tài , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Huyền Trang Keywords: Tiếng Hán;Tiếng Việt;Phương vị từ;Ngữ pháp… Continue reading 现代汉语方位词“中”、“里”、“内”比较研究(与越南语相对应的表达形式考察)= Nghiên cứu so sánh phương vị từ 中”、“里”、“内” trong tiếng Hán hiện đại (Khảo sát các hình thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

An investigation into English major freshmen’s perceptions on, attitudes towards and perferences for teacher’s written corrective feedback at Hanoi University of Industry = Nhận thức, thái độ và mong muốn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh

Title: An investigation into English major freshmen’s perceptions on, attitudes towards and perferences for teacher’s written corrective feedback at Hanoi University of Industry = Nhận thức, thái độ và mong muốn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Authors: Thái, Hà Lam Thủy , Supervisor Nguyễn, Thị Đan Quế Keywords: Tiếng Anh;Ngữ… Continue reading An investigation into English major freshmen’s perceptions on, attitudes towards and perferences for teacher’s written corrective feedback at Hanoi University of Industry = Nhận thức, thái độ và mong muốn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh

РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ «В», «НА» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИХ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫК = Giới từ tiếng Nga B”, “HA” và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация: 60 22 05″

Title: РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ «В», «НА» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИХ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫК = Giới từ tiếng Nga B”, “HA” và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация: 60 22 05″ Authors: Vũ, Thị Chín, Науч. Рук Lại, Thị Hồng Hạnh Keywords: Tiếng Nga;Ngữ pháp;Giới từ Issue Date: 2009 Publisher: ĐHNN Abstract: 74 c. +… Continue reading РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ «В», «НА» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИХ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫК = Giới từ tiếng Nga B”, “HA” và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация: 60 22 05″